Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
1. DISCLAIMER

De inhoud van deze website heeft enkel als doel informatie te verschaffen over KLM Aeroclub en nuttige tools te bieden. KLM Aeroclub staat niet garant voor de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie zoals deze is gepubliceerd en is op generlei wijze aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van het gebruik van informatie die op deze website of gelinkte websites wordt aangeboden.

De gebruiker van deze website is te allen tijde verantwoordelijk voor verificatie van de geboden informatie op juistheid.

De copyright op het materiaal, gebruikt op deze website, is en blijft eigendom van KLM Aeroclub. Toegang tot dit materiaal houdt geen licentie in tot reproductie en/of distributie van deze informatie en U hebt geen toestemming zulks te doen zonder voorafgaande toestemming van KLM Aeroclub.

2. PRIVACY

Wij gaan zeer vertrouwelijk met uw gegevens om.

Wij verkopen geen persoonlijke en/of adresgegevens aan derden. Wanneer u een formulier bij ons invult of ons een email stuurt, worden uw gegevens zeer vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wij verzamelen wel algemene bezoekers statistieken. Zoals het aantal bezoeken, bron, kliks en pageviews op de website. Maar deze gegevens worden anoniem verstrekt door Google Analytics en worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

Indien u vragen heeft of wilt weten hoe u bij ons bekend staat, kunt u contactopnamen door ons te emailen op: info@klmaeroclub.com of onderstaand formulier te gebruiken.

3. LEDEN GEGEVENS

Voor het opnemen van de gegevens van leden van onze club maken wij gebruik van het Aeroplus Flight Planning & Registration System. Het Bestuur schaart zich achter het AVG statement van Aeroplus zoals op de website is te raadplegen.

Het komt er op neer dat de clubleden de volgende rechten hebben:

Rechten leden:

  • Recht op informatie
  • Recht van inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op vergetelheid
  • Recht van bezwaar
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit
  • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

Recht op informatie
De betrokkene moet worden geïnformeerd zodra de verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt en er moet kenbaar gemaakt worden wat de doeleinden hiervan zijn.

Recht van inzage
De AVG geeft een opsomming van de informatie die de betrokkene mag inzien. Er kan gedacht worden aan de (categorieën van) medewerkers die toegang hebben gehad tot zijn gegevens. Als de betrokkene erom vraagt, moet de verwerkingsverantwoordelijke een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie
Als er sprake is van onjuiste persoonsgegevens, heeft de betrokkene recht op rectificatie van deze gegevens of recht op het verstrekken van een aanvullende verklaring. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht hiernaar te handelen.

Recht op vergetelheid
De verwerkingsverantwoordelijke moet persoonsgegevens van de betrokkene zo snel mogelijk wissen, als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt. Het recht op vergetelheid geldt ook als de betrokkene zijn toestemming intrekt (en er geen juridische reden is om de verwerking aan te houden), de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, of als de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking te beperken. De persoonsgegevens mogen dan (tijdelijk) niet verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht aan dit verzoek van de betrokkene gevolg te geven en de ontvangers hiervan op de hoogte stellen. Dit speelt bijvoorbeeld in het geval de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist.

Recht op dataportabiliteit
De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen. Hij heeft vervolgens het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. De eerste verwerkingsverantwoordelijke mag de betrokkende daarin niet tegenhouden.

Recht van bezwaar
Als de betrokkene bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, dient de verwerkingsverantwoordelijke daaraan gehoor te geven. Alleen als er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene, mag de verwerkingsverantwoordelijke het bezwaar naast zich neerleggen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, als daar bepaalde (rechts)gevolgen aan zijn verbonden. Er kan dan worden gedacht aan een online ingediende kredietaanvraag, die volledig geautomatiseerd wordt afgehandeld en waaraan de betrokkene vervolgens gebonden zou zijn. De betrokkene is wel gebonden aan het besluit, als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst. De betrokkene is ook gebonden als een dergelijk besluit is toegestaan op basis van een verdragsbepaling, of als het besluit berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Mocht je nog vragen hebben over deze materie, dan kan je ons natuurlijk altijd raadplegen.

Cookies
Deze website gebruikt functionele en analytische cookies waarvoor geen toestemming is vereist ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Bij het instellen van de analytische cookies hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics gevolgd.

Daarnaast kunnen derden, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn cookies plaatsen en eventueel gebruiken voor marketing doeleinden. Hiervoor is toestemming van de gebruiker nodig.

Wij maken gebruik van een cookie manager om deze toestemmingen te geven. U kunt deze toestemmingen altijd weer intrekken of opnieuw geven middels deze cookie manager.